KVKK Aydınlatma Metni

DİYETİSYEN ÖZGE BAYRAKTAR

Kişisel Verilen Korunması Ve İşlenmesi

Danışan Aydınlatma Metni

 

Veri Sorumlusu

 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu ÖZGE BAYRAKTAR BESLENME VE DANIŞMANLIK tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

İşbu Aydınlatma Metni ile ÖZGE BAYRAKTAR BESLENME VE DANIŞMANLIK tarafından işlenen ve aşağıda yer verilen kişisel verileriniz hakkında Veri Sorumlusu olarak, sizleri bilgilendirmeyi amaçlamaktayız. Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini, erişilmesini önleme ve korunmasını sağlama amacıyla, gerekli güvenlik sistemini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktayız

Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklanacağı çerçevede, kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. Kişilere açıklanabilecek, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebilecek olup anılan yasal düzenleme kapsamında karşılıklı hak ve yükümlülüklerimize ilişkin olarak sizleri bilgilendiriyoruz

Kişisel Verilen İşlenme Amaçları Ve Hukuki Sebepleri

Yasal mevzuat kapsamında diyetisyen danışan ilişkisinin kurulması, kişiye özel hazırlanması gereken beslenme programlarının gerçekleştirilmesi ve sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesi,  sunulan ürün ve hizmetlerden kişisel veri sahiplerini faydalandırmak amacıyla danışanın isim soyadı, telefon numarası, mail adresi, boyu, yaşı, kilosu, sağlık durumu ile ilgili tahlilleri, kullanılan ilaçlar, yapılan spor ve bunlarla ilgili ayrıntılı bilgileri kaydetmek, elektronik (internet/mobil vs.) veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenleme; mevzuat, yetkili kurum ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyulmaktadır. Özel nitelikli kişisel veriler; sözleşme ilişkisi içinde iletişim, bilgi verme ve benzer süreçler nedeniyle Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenmektedir.

Yukarıda Belirtilen Amaçlarla Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Kişi/Kuruluşlar

Toplanan kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla kanunen yetkili kamu/özel kurum ve kuruluşlarıyla paylaşılmaktadır. Kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz; genel kullanıma açık olmayan güvenli bir ortamda saklanmakta ve izinsiz ya da yasal bir yükümlülük altında bulunulmadığı sürece çalışma ekibimiz dışında üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşılmamaktadır.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemi

Kişisel verilerinizi, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Diyetisyenlik hizmetlerinin sunulması ve destek hizmetlerimizin yürütülmesi, Diyetisyen danışan arasındaki iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, Diyet programınızın oluşturulabilmesi ve süreçlerinin takip edilmesi, hizmetlerinin belirlenen yasal çerçevede verilebilmesi ve bu kapsamda tarafımızın akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için topluyoruz.

Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesi Kapsamında Hakları

Kanun madde 11 uyarınca, Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda belirtilen iletişim adreslerine iletmeniz durumunda talebinizin niteliğine göre talebiniz en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, ÖZGE BAYRAKTAR BESLENME VE DANIŞMANLIK tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda ve kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.